• projekt2
 • projekt1
 • Nasz Partner
 • projekt unijny
 • image
 • Bezpieczna szkoła
 • Rodzina szkół im. Jana Pawła II
 • Jan Paweł II
 • 1940
 • image
 • image
 • Szlachetna paczka

Licznik odwiedzin

013928541
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od początku
12965
5840
63759
13802471
100253
302295
13928541

Sekretariat

Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach od 7.30 do 16.00.
Dla uczniów w godzinach od 11.30 do 11.55 i od 12.40 do 12.50.

Sprawy do załatwienia

 

Zapisanie dziecka do szkoły
Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 szkoły podstawowej odbywają się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
. Zwyczajowo rozpoczynają się w marcu i trwają do połowy kwietnia.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

- KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO /dostępna w dziale POBIERZ/
- ODPIS AKTU URODZENIA
- W PRZYPADKU ZAPISU DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROSIMY O DOSTARCZENIE  INFORMACJI O GOTOWOŚCI PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat  za te czynności w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Łochowie

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (§ 19, ust. 3 w Dz. U. z 2005 r., Nr 58, poz. 504 z późn. zm. – w tym zmiana ogłoszona w Dz. U. z 2008 r., Nr 67, poz. 412) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):

 • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i odpisu zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 26 zł,
 • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.U 67 poz. 412) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności § 19 ust. 3:

Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (tj. 26 zł).

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (tj 9 zł).

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.)

 

Wystawienie zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego na wniosek zainteresowanego.

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić  do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1.

Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne(nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty.

2. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

3. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

 

Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 2.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

 

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa

z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),

- roku ukończenia szkoły/klasy. Załącznik nr 3.

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

4. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

Sposób zapłaty

Powyższe opłaty należy wnosić w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.